Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vacatures ambtsdragers per september 2017

Wie gaat de nieuwe uitdaging aan?

Door het vertrek van een aantal ambtsdrager zijn we naarstig op zoek naar 8 nieuwe ambtsdragers voor de wijkgemeente Vredenoord!

Spreek gerust één of meerdere ambtsdragers aan als u meer informatie wilt hebben. Ook Corry van der Molen (vice-voorzitter van de kerkenraad en tijdelijke scriba) is graag bereid meer informatie en/of opheldering te verschaffen.

Als u / jij interesse hebt dan graag uw naam doorgeven aan Corry van der Molen, tel. 0592 346549, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl.

Achtergrond informatie

 • het werk in de gemeente is ingedeeld in zes werkvelden, te weten: pastoraat, diaconaat, vieren, communicatie en leren, financiën & beheer en jeugd & jonge ouders.
 • het zwaartepunt ligt bij pastoraat en diaconaat
 • ambtsdragers voor een werkveld kunnen zelf werkzaam zijn in dat werkveld, maar dat hoeft niet. Ieder heeft immers eigen talenten en een meer of minder beperkte tijd
 • met de wederzijdse lijnen tussen het werk in de gemeente enerzijds en kerkenraadsleden anderzijds, beogen we invulling te geven aan gemeenteopbouw
 • naast ambtsdragers die een werkveld hebben als hun aandachtsgebied, zijn er een voorzitter en vice voorzitter tot 2017, en een scriba (naast uiteraard de predikanten)
 • er is een aantal ambtsdragers afgevaardigd naar de AK, CvD, CvK en de classis. Soms hebben die ambtsdragers ook een werkveld als aandachtsgebied, soms hebben ze alleen een taak als afgevaardigde
 • ook andere bijzondere taken en combinaties zijn mogelijk.

Per september zijn de volgende ambtsdragers nodig:

2 ouderlingen pastoraat

 • op de hoogte zijn of snel kunnen zijn van dat wat er in de bezoekgroepen pastoraat gebeurt
 • contact met de coördinatoren van de werkgroepen en met de predikanten (kerkelijk werker)
 • verbinding met diaconaat
 • mede organiseren van bijeenkomsten pastoraat waar het de vrijwilligers toerusting betreft
 • ontwikkelingen pastoraat
 • aanspreekpunt gemeente
 • lid kerkenraad

4 diakenen

 • de taken en afvaardigingen voor de diakenen worden onderling verdeeld op basis van de taken en deskundigheden
 • verbinding met pastoraat
 • dienst van schrift en tafel
 • collecteren
 • ontwikkelen en uitvoeren van diaconale projecten
 • lid werkgroep diaconaat
 • lid kerkenraad

1 ouderling vieren

 • op de hoogte zijn of snel kunnen zijn van dat wat er in de werkgroepen rondom de eredienst gebeurt
 • contact met de voorzitters van de werkgroepen
 • contact met kerkmusici
 • lid van de werkgroep kerkmuziek en liturgie
 • mede aansturen ontwikkelingen, zoals verbreding van de werkgroep
 • lid kerkenraad

1 ambtsdrager Communicatie (kan zowel diaken als ouderling zijn)

 • op de hoogte zijn of snel kunnen zijn van wat er op het brede terrein van communicatie gebeurt
 • de eenvormigheid en eenduidigheid in de gaten houden
 • organiseren onderdelen van communicatie, zoals de paasgroet etc.
 • voorzitter van de werkgroep communicatie
 • ontwikkelen  en vernieuwen
 • lid kerkenraad en moderamen

1 jeugdouderling en 1 jeugddiaken

 • coördinatie kinderen en jeugdactiviteiten
 • contacten met de voorzitters van de verschillende bij jeugdzaken betrokken werkgroepen.
 • projecten rondom kerkelijke feesten
 • ontwikkelingen van dit werkveld
 • lid kerkenraad

1 ouderling Algemene Kerkenraad (AK)

 • maandelijkse vergadering Algemene Kerkenraad
 • twee maandelijkse vergadering wijkkerkenraad
 • tussendoor soms afstemming met moderamen wijkkerkenraad.

Informatie over de verschillende werkvelden.

I. Werkveld Pastoraat

Naast onderling pastoraat door gemeenteleden is er georganiseerd pastoraat, dat is toegesneden op doelgroepen

 • nieuw ingekomenen
 • jeugdpastoraat
 • pastoraat op de kruispunten van het leven
 • seniorenpastoraat in- en buiten verzorgingshuizen
 • contactnetwerk
 • groepspastoraat (groothuisbezoek, stiltewandeling en andere ontmoetingsvormen)
 • ouderenbijeenkomsten, waaronder bijzondere vieringen
 • zondagse bloemengroet
 • contact GGZ en FPK
 • uitvaartbegeleiding
 • zin in wandelen
 • pelgrimstocht
 • koken en ontmoeten

II. Werkveld diaconaat

 • taken in eredienst
 • Kerk en wereld (Amnesty, wereldwinkel, Oikocredit, Inlia, vluchtelingenwerk, Paasgroet gevangenen
 • helpende handen
 • financiële  en materiele hulp
 • zorg voor elkaar, (waaronder vervoer en kerstattenties)
 • omzien in de wijk ( samen eten, Open Huis van de kerken, Vaartweek, Resto van Harte, Sociale Alliantie)

III. Werkveld Vieren

 • kosterij
 • preekvoorziening
 • dienst van schrift en tafel / zie ook diaconaat
 • lectoren
 • orde van dienst
 • kinderopvang
 • kindernevendienst
 • bloemengroet / zie ook pastoraat
 • ouderenvervoer / zie ook diaconaat
 • begeleiding bewoners GGZ
 • kerktelefoon
 • op adem komen op de vrijdag
 • meditatie op de woensdagmiddag
 • kerkmuziek en liturgie ( Musica Pro Deo, liturgische ontwikkelingen, Asser Bach Cantate Groep, ochtendgebeden, cantorij en projecten, begeleiding op de zondagmorgen)
 • woensdagavondvespers
 • stilteruimte
 • open luchtdienst Hemelvaart

IV. Werkveld Communicatie en Leren

Communicatie

 • brochures en flyers
 • paas-en kerstgroet
 • Berichten orde van dienst en Klokkenluider
 • Kerkblad inhoud en bezorging
 • website
 • activiteitenkrant
 • postbezorging
 • vouwploeg
 • verslagen kerkenraad
 • affiches
 • wijkfeest

Leren

 • catechese
 • vorming en Toerusting
 • kerk en Theater
 • Kerk en kunst
 • kerk op reis
 • koken en ontmoeten
 • preek van de Leek

V. Werkveld financiën en beheer

 • financiën (College van Kerkrentmeesters – CvK) en wijkkas
 • controle / kascie
 • Vaandrager
 • wijkpenningmeester
 • ledenadministratie
 • kerkbalans
 • vrijwilligersadministratie
 • gebouw en onderhoud (GGZ cie. kerkrentmeesters)
 • kosterij

VI. Jeugd en jonge ouders

 • kinderopvang tijdens kerkdienst (zie ook ‘Vieren’)
 • kindernevendienst (zie ook ‘Vieren’)
 • Bavo dienst
 • catechese (zie ook ‘Leren’)
 • jeugdwerk
 • Rock Solid
 • Meeting Point / 12+ dienst
 • jeugdfiliaal wereldwinkel
 • ouders jonge kinderen
 • jeugdpastoraat
 • kinderkerstfeest
 • soepeldiensten