Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

2e infobulletin n.a.v. de Coronacrisis

Klik hier om deze pagina als PDF bestand te downloaden.

19 maart 2020

2e infobulletin n.a.v. de Coronacrisis

Beste gemeenteleden,

er wordt hard gewerkt om de gevolgen van de crisis, waar wij met z’n allen in verkeren, voor wat betreft het “kerkzijn” te verzachten .

Niet alleen binnen onze wijkgemeente Vredenoord maar zeker ook binnen de Protestantse Kerk Assen (PKA).

Overleg binnen PKA.

Algemeen

De voorzitters van AK en alle wijkgemeentes binnen PKA hebben een onlinebijeenkomst gehad om vooruit te kijken en gezamenlijk te zoeken naar een invulling van de kerkelijke activiteiten voor de komende tijd. Ieder is ervan overtuigd dat het ingewikkelde tijden zijn, maar dat er ook kansen liggen voor de PKA. Hieronder een aantal zaken die ter tafel kwamen

Hulpactie Niet Alleen.

Via de website www.nietalleen.nl kunnen mensen een hulpvraag indienen. Aanbieders van hulp kunnen zich ook op dit adres melden.

Onze kerkelijke werker voor de Diaconie Dick Vos wil graag een reactie van het team van voorzitters op zijn voorstel om de diaconie PKA als hulpaanbieder aan te melden. De wijkdiaconieën draaien op volle toeren. Op dit moment lijkt dat voldoende en men vindt het beter om niet te hard van stapel te lopen. Mogelijk is deze hulpactie op een ander moment wél zinvol.

Kerkdiensten PKA

Op dit moment zijn Bert de Vries (Vredenoord), Jacko Duker (Jozefkerk) en Jan Gommer (Drieklank) bezig met uitwerken van een plan voor online kerkdiensten. De kerkomroep kan de plotselinge toestroom van volgers niet aan. Er is een YouTube kanaal aangemaakt maar dit plan is nog volop in ontwikkeling, technologische uitdaging! Zodra er witte rook is wordt dit gemeld. Vredenoord heeft al wel bedacht om via de zondagsbrief graag de liederen, responsies e.d. op te willen nemen van de uit te zenden gemeenschappelijke dienst. Deze info kan worden meegenomen in de overige zondagsbrieven.

Stand van zaken binnen de wijkgemeentes

Algemeen: alle activiteiten op het kerkelijk erf zijn stopgezet. Dit is o.a. via de zondagsbrieven gecommuniceerd.

De wijkgemeenten houden hierbij de landelijke richtlijnen aan. Uitzondering hierop zijn de activiteiten van de Sionsgemeente.

Wijkgemeente Vredenoord

  • heeft per mail de wijkkerkenraad geïnformeerd over de aanpak voor de komende tijd v.w.b.de vieringen, communicatie, bloemengroet, pastoraat/diaconaat. De leden van de kerkenraad is gevraagd om na te denken over alternatieven over bijvoorbeeld Samen eten smaakt naar meer (recept mailen), kindernevendienst nieuwe stijl etc. Aan de Paasfolder zal een inlegvel met info worden toegevoegd.

Wijkgemeente Jozefkerk

  • Ron Koopmans verzorgt elke dag een meditatie op de website
  • via de gebruikelijke kanalen zijn de leden van de Jozefkerk geïnformeerd

Wijkgemeente de Drieklank

  • alle activiteiten zijn geannuleerd
  • voorstel om als wijkgemeenten samen op te trekken, informatie goed af te stemmen.
  • data niet meer aangeven voorlopig: 31 maart, 6 april skippen

Pasen 2020

De Paasviering en de daaraan voorafgaande diensten zullen ook niet in de kerkgebouwen plaatsvinden.

De invulling van deze vieringen wordt over twee weken in een extra bijeenkomst van het Ministerie besproken.

Het team van wijkvoorzitters heeft daar vertrouwen in en zegt alle steun toe.