Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Gemengd model van kerkkeuze nader onderzocht

We meldden al eerder dat een werkgroep aan het werk is geweest om een programma van eisen op te stellen voor de te kiezen definitieve vierplek van Vredenoord. Deze werkgroep bestond uit Rienk Gaasbeek, Berta van der Kolk, Meino Nijhoff, Daan Tavenier en Rikie Venhuizen. Op 18 januari heeft de werkgroep dit programma van eisen aan de kerkenraad gepresenteerd. Op verzoek van de kerkenraad waren daar een aantal doorgerekende opties aan toegevoegd hoe aan al deze eisen zou kunnen worden voldaan. De volgende stap in een dergelijk proces is dan om de haalbaarheid van één of twee opties nader te onderzoeken.

De kerkenraad heeft in een extra kerkenraadsvergadering tien dagen later zich duidelijk uitgesproken welk model nader onderzocht zal worden. Dat is het model met de Adventskerk als vierplek en de Opstandingskerk als ‘diaconaal’ centrum. Een twee derde meerderheid koos voor dit model. De sterke kanten van ons profiel kunnen dan in stand blijven. De liefde voor zingen en muziek kan voluit beleefd worden in de Adventskerk die in Assen één van de kerken is met een heel mooie akoestiek. En in de Opstandingskerk kan het diaconale, ‘doe’-deel van ons profiel tot uiting gebracht worden. De Opstandingskerk heeft een heel praktische indeling met te koppelen ruimten.

We zijn de werkgroep zeer erkentelijk voor het gedegen resultaat dat is opgeleverd, onze dank is groot!

Op het moment dat ik dit schrijf werken moderamen en kerkenraad aan de opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek, waarvoor we opnieuw een werkgroep instellen.

Uiteraard wordt de wijkgemeente gehoord in dit hele proces. Dat zal zijn als er een haalbaar voorstel ligt dat de kerkenraad heeft besproken en op basis daarvan tot een voorgenomen besluit is gekomen. Dat is dan een besluit over het voorstel dat we neerleggen bij de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. We hopen dat dit vóór de zomer zijn beslag kan krijgen. We hebben de instemming van de Algemene Kerkenraad en het CvK nodig, maar als het zover is zijn we al in het najaar aangekomen.

We houden u op de hoogte.

Namens de kerkenraad, Jenneke Netjes, vice-voorzitter