Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Het proces van kerkkeuze in vogelvlucht

Inleiding

Op woensdagavond 21 april 2021 organiseert de wijkkerkenraad van Vredenoord een digitale gemeenteavond waarop we u bijpraten over het proces van kerkkeuze. Een spannend proces waar gemeenteleden niet allemaal op dezelfde manier instaan. Voor de één kan die keuze niet snel genoeg gemaakt worden, voor de ander is een vernieuwing of verandering helemaal niet nodig.

Hieronder schetsen we wat er allemaal gaande is. En u treft nadere informatie over de gemeenteavond aan.

Wat voorafging

Per 1 januari 2014 zijn de oude wijkgemeenten Assen Noord en Vredeveld gefuseerd tot wijkgemeente Vredenoord. Er werden gezamenlijke diensten gehouden en bijna alle werkgroepen en activiteiten zijn in elkaar geschoven. Vredenoord maakt gebruik van de Opstandingskerk, die eigendom is van de Protestantse Kerk Assen en van de Adventskerk die gehuurd wordt van GGZ Drenthe. Het huurcontract van de Adventskerk verloopt op 31 december 2022, met een opzegtermijn voor beide partijen van een jaar.

De wijkkerkenraad heeft daarom al halverwege 2018 een Werkgroep Toekomstscenario’s ingesteld. Deze werkgroep heeft in februari 2019 gerapporteerd in ’VREDENOORD VITAAL’. Eén van de adviezen was om gemeentegesprekken te organiseren over wat van waarde is voor gemeenteleden in hun kerkzijn. Deze gesprekken hebben in de loop van 2019 plaatsgevonden. Na die gesprekken heeft de kerkenraad, november 2019, alles bij elkaar geschreven in het rapport Stappen onderweg, beleidsnotitie over de toekomst van Vredenoord, als wijkgemeente op weg naar één vierplek. Eén van de beleidskeuzen was om, nu ‘ontmoeting’ voor veel gemeenteleden een wezenlijk onderdeel van kerkzijn is, te streven naar één vierplek in Vredenoord en dat we ter voorbereiding daarop vanaf Advent 2020 gezamenlijk zouden gaan kerken: per liturgische periode afwisselend in Adventskerk en Opstandingskerk.

Dat laatste heeft zijn beslag gekregen in de zomer van 2020 toen we, na de eerste coronagolf, korte tijd weer naar de kerk konden. In de rest van 2020 en nog steeds in 2021 houden we deze vieringen digitaal.

Parallel: beleidsproces op stedelijk niveau in de Protestantse Kerk Assen (PKA)

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft, na een inhoudelijk proces, eind 2018 twee werkgroepen geïnstalleerd om het toekomstige beleid van de AK voor te bereiden, werkgroep predikanten en werkgroep gebouwen. Deze zijn kort daarna samengevoegd en in november 2019 is hun Advies ontwikkelrichting inrichting Protestantse Kerk Assen 2030 verschenen. Flink vertraagd door corona hebben gesprekken plaatsgevonden met moderamina en wijkkerkenraden. Tot slot zijn twee digitale gemeenteavonden gehouden, waarin de gemeente gehoord is over de voorgenomen besluiten. In de daaropvolgende AK-vergadering is, gebaseerd op al het voorgaande, een richtinggevend kader PKA 2030 aangenomen.

Terug naar wijkgemeente Vredenoord

In maart 2020 is een nieuwe werkgroep ingesteld. Opdracht was om uit te werken waar de definitief te kiezen plek aan zou moeten voldoen gesteld dat we alle activiteiten behorend bij ons profiel, uit willen blijven voeren. Ook is gevraagd om heel globaal enkele modellen te beschrijven en door te rekenen die aan dit zogenaamde Programma van eisen voldoen. Deze werkgroep heeft in december het Programma van eisen opgeleverd aan de wijkkerkenraad. In een digitaal proces met verschillende stappen heeft de kerkenraad in tweederde meerderheid bepaald dat het meest aansprekende model is: de Adventskerk als vierplek en de Opstandingskerk als diaconaal en vergadercentrum. Omdat de eerste beschrijving van de modellen summier was, is nu een nader onderzoek gaande naar de haalbaarheid van dit model. Ook daarvoor is weer een werkgroep in het leven geroepen, de werkgroep haalbaarheidsonderzoek. Deze werkgroep onderzoekt bv de ontwikkelingen bij GGZ Drenthe t.a.v. de Adventskerk, wat de consequenties zijn van het feit dat de Adventskerk een provinciaal monument is, of er subsidies mogelijk zijn mocht de kerk gekocht moeten worden en nog veel meer.

Terzijde, de opzegtermijn van het huurcontract van de Adventskerk laat niet toe om af te wachten tot na de coronatijd.

Gedurende dit hele proces wordt regelmatig contact onderhouden met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters om niet los te zingen van het proces op Assens niveau.

Toelichting op dit proces op digitale gemeenteavond op woensdag 21 april 2021

Op woensdag 21 april ’s avonds van 20.00 – 20.45 uur via een livestream wil de kerkenraad u graag bijpraten over dit proces. Liever hadden we dat live gedaan, bijvoorbeeld na een kerkdienst, maar dat zit er voorlopig niet in.

Wij denken de volgende elementen te zullen verhelderen, maar willen ook ingaan op uw vragen.

  • Terugblik op het proces van de laatste jaren
  • Wat behelst het Programma van Eisen?
  • Het gekozen model: Adventskerk vierplek, Opstandingskerk diaconaal en vergadercentrum
  • Het werk van de nieuwe werkgroep haalbaarheidsonderzoek
  • Het tijdpad
  • De samenhang met het proces op stedelijk niveau

Tijdens de gemeenteavond kunt u vragen stellen in de chat, maar voor het verloop van de avond is het fijn als u uw vragen al van tevoren aangeeft. Een gemakkelijk vraag- en antwoordspel is namelijk digitaal nauwelijks mogelijk. Dat kan via de scriba Harrie van der Ploeg, e-mail scriba@vredenoord-assen.nl, tel 0592-347812.

Vóór de zomer (hopelijk): de gemeente wordt gehoord en heeft inspraak

Uiteraard wordt de wijkgemeente gehoord in dit hele proces. Dat zal zijn als er een haalbaar voorstel ligt dat de kerkenraad heeft besproken en op basis daarvan tot een voorgenomen besluit is gekomen. Dat is dan een besluit over het voorstel dat we neerleggen bij de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. We hopen dat dit vóór de zomer zijn beslag kan krijgen. We hebben de instemming van de Algemene Kerkenraad en het CvK nodig, maar als het zover is zijn we al in het najaar aangekomen.