Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Informatie Corona maatregelen – 17 maart 2020

Klik hier om deze pagina als PDF bestand te downloaden.

Assen, 17 maart 2020

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Wijkgemeente Vredenoord

Beste gemeenteleden,

Gisteravond is er een minimoderamen bij elkaar geweest (voorz., vice-vz., scriba en 2 predikanten)

Reden om bijeen te komen is om ons te beraden over hoe nu verder met “kerkzijn” in deze crisistijd.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk datgene te doen wat we in normale tijden ook doen, zij het dat allerlei zaken wel op een alternatieve wijze georganiseerd moeten gaan worden.

 

Belangrijkste zaken hierbij zijn:

De vieringen

Wij hebben ingestemd met het plan van het ministerie van predikanten om in Assen om en om een PKA streamingsviering te verzorgen op de komende zondagen. Deze worden beurtelings verzorgd door De Drieklank, De Jozefkerk en Vredenoord.

Zoals het nu lijkt zullen de vespers, die op woensdagavonden gehouden worden, ook uitgezonden gaan worden.  Dit alles via de Kerkomroep.

De Paasvieringen: de folder voor Paasvieringen in de “Stille week” was al klaar en zal verspreid worden binnen de gehele gemeente. Er zal een inlegvel bij komen met informatie voor zover we dat nu al weten en een oproep om de communicatiekanalen in de gaten te houden.

 

Overige bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten /activiteiten / vergaderingen waar een groter aantal gemeenteleden bijeenkomen binnen de Wijkgemeente Vredenoord worden of zijn gecanceld, i.o.m. de landelijke richtlijnen.

 

Communicatie

De communicatie zal zoveel mogelijk via de gebruikelijke kanalen verlopen:

Zondagsbrief, website, scipio-app., e-mail en indien nodig evt. een brief/folder

Wij adviseren u dringend, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, om u te abonneren op de digitale Zondagsbrief. Dat kan via onze website en het kost niets.

Natuurlijk zijn er gemeenteleden, die geen computer hebben. Als dat bekend is, dan vragen we gemeenteleden, die in de buurt wonen, om een print te maken en deze dan bij betreffende gemeentelid te bezorgen (kan in de brievenbus). We hebben daarbij dus ook u nodig om dat in de gaten te houden en in actie te komen indien nodig. Dat kunnen we niet alleen als kerkenraad.

 

De bloemengroet

We zouden graag zien dat de bloemengroet gewoon door kan gaat. Het zou fijn zijn als de ouderlingen pastoraat dit willen coördineren. De bezorging kan dan georganiseerd worden door de ouderling die op dat moment als dienstdoend ouderling is ingeroosterd.

 

Pastoraat /Diaconaat

Zoals onze minister-president al zei: “let een beetje op elkaar”.

Er zullen vast veel ideeën ontstaan om mensen te helpen. Binnen het minimoderamen was het gevoelen om niet al te hard van stapel te lopen. Veel gemeenteleden hebben dat op dit moment helemaal nog niet nodig. En we hebben al een fijnmazig netwerk van seniorenpastoraat en contactnetwerk.

Ons advies is om dat dus  met beleid te gaan doen en in overleg met de Coronacommissie.

 

 

Als kerkenraad willen wij toch zoveel mogelijk de regie zien te houden en wellicht zullen er ook acties PKA-breed komen.

Het hoeft geen betoog dat de protocollen, zoals die door de regering voorgeschreven/geadviseerd worden bij contacten met personen, wel in acht genomen moeten worden.

 

Alternatieven, wat kan er wel?!

We willen ook aan iedereen voorleggen om te bekijken wat er wèl mogelijk is. Twee voorbeelden:

Kindernevendienst kan natuurlijk niet, maar kunnen kinderen en hun ouders op een andere manier zo nu en dan iets horen over het project van de 40-dagentijd?

En de stiltewandelingen gaan voorlopig niet door, maar misschien kan er wel een gedicht gedeeld worden?

Op deze manier willen we heel graag als kerkelijke gemeenschap met elkaar in contact blijven.

 

Coronacommissie

Er is een zgn. Coronacommissie in leven geroepen.

Deze bestaat uit: ds. Helène van Noord, vicevoorzitter Jenneke Netjes en scriba Harrie van der Ploeg. Aan hen kunnen alle vragen gesteld worden die in de gemeente rijzen over activiteiten.

Zij zullen de informatievoorziening en evt. acties en vieringen monitoren.

We willen (zoals hiervoor al gemeld) zoveel mogelijk werken via de geijkte kanalen en de met behulp van de ambtsdragers en werkgroepen uit de betreffende werkvelden.

De scriba is in alles het aanspreekpunt via telefoon (347812) of e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl

 

Tot slot

Veel moet nog “op poten worden gezet” en uitgevonden worden maar (helaas) we hebben de tijd. We moeten ons goed realiseren dat dit een aantal weken gaat duren en dat we niets moeten beloven dat bij een langere tijd misschien niet waar te maken is. Laten we daarom niets overhaast doen. Als ieder zijn of haar steentje bijdraagt gaan we goed door deze crisis heen komen.

 

Ik wens u allen veel sterkte en bovenal gezondheid toe,

namens de kerkenraad / coronacommissie

de scriba

Harrie van der Ploeg

 

17 maart 2020