Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vredenoord beraadt zich over haar vierplekken

Op verzoek van de kerkenraad Vredenoord heeft een werkgroep dit voorjaar onder de titel ‘Vredenoord Vitaal’ een rapport uitgebracht over de toekomst van de Adventskerk en de Opstandingskerk. Aanleiding was het in beginsel per eind december 2022 aflopen van de huur van de Adventskerk,  in samenhang met – wat voor heel Assen geldt – afnemende ledentallen, verminderde inkomsten en pensionering van een aantal predikanten.

De werkwijze van de werkgroep was: info verzamelen over o.m. de historie en stand van zaken van het Vredenoord-fusieproces, profielen en exploitatie van de beide kerkgebouwen, de vieringen, het aantal bezoekers en een groot aantal financiële gegevens van zowel Vredenoord als de PGA. Gesprekken zijn gevoerd met de professionals in eigen kring en met gemeenten buiten Assen die een soortgelijk proces hebben meegemaakt. Het rapport werd in meervoud uitgereikt en op de Vredenoord-website geplaatst. De bespreking van het rapport binnen de kerkenraad werd gevolgd door een achttal  gemeentegesprekken met als inleidende vraag ‘Wat betekent kerk-zijn voor u/jou? Ongeveer 250 gemeenteleden hebben daaraan deelgenomen. Op 27 augustus de kreeg de gemeente de gelegenheid om de werkgroep over haar rapport te bevragen en suggesties aan te reiken. De aanwezigen gaven blijk van grote betrokkenheid en saamhorigheid. De wens om het integratieproces binnen Vredenoord te intensiveren werd sterk gedeeld. De kerkenraad beraadde zich op 31 augustus tijdens een ‘heidag’ over een concreet voorstel tot een keuze. Dit zal aan de wijkgemeente worden voorgelegd waarna de kerkenraad in november a.s. haar definitieve voorstel aan de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zal aanbieden.

 

Namens de werkgroep,

Reinder van der Molen