Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vaandrager

Eind december 2013 hebben afvaardigingen van de Algemene kerkenraad/het College van Kerkrentmeesters en van de wijkkerkenraad Vredeveld in goed overleg overeenstemming bereikt over de bestemming en besteding van het door gemeentelid wijlen de heer Vaandrager in november 2011 ten behoeve van de wijkgemeente/Adventskerk nagelaten vermogen.

Vredeveld (en na de fusie: Vredenoord, ten behoeve van de voormalige wijkgemeente Vredeveld rond de Adventskerk) ontvangt – naast de jaarlijkse rente een derde deel van dat vermogen ter vrije besteding voor het kerkenwerk; 2/3 gedeelte wordt ondergebracht in een ‘bestemmingsreserve’ waaruit vanaf 2013 gedurende tien jaren kan worden geput om de normale vaste lasten van Vredeveld mee te financieren. Aan de ene kant heeft Vredeveld via de ‘bestemmingsreserve’ de zekerheid dat die middelen over een lange periode beschikbaar zijn. Aan de andere kant dient de wijk hiermee de solidariteit tegenover de PGA en andere wijkgemeenten nu die middelen de financiële situatie van de stedelijke kerk verlichten.

De regeling rond de erfenis-Vaandrager sluit aan bij het in juni 2013 door de Algemene Kerkenraad aangenomen ‘algemeen beleid’ ten aanzien van de bestemming en besteding van toekomstige erfenissen, legaten en schenkingen aan wijkgemeenten.

Desgewenst kan informatie worden ingewonnen bij de penningmeester van de wijkgemeente Vredenoord: dhr. Aad van Dijk, tel. 06 – 49 79 96 93, e-mail: wijkkas@vredenoord-assen.nl

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route